ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 

 

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ПРОЗРАЧНОСТ ПРИ ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ  ОТ „МАГИ-22“ ЕООД, гр. София

 

„МАГИ-22“ ЕООД, гр. София, в качеството си на администратор на лични данни, има задължение да Ви информира за осъществяваното обработване на лични данни, както и за Вашите права, в качеството Ви на субекти на лични данни.

 

Моля, прочетете внимателно настоящата Политика за поверителност и прозрачност, за да бъдете информирани за това как обработваме отнасящата се до Вас лична информация, при осъществяване на търговската си дейност, при водене на кореспонденция, както и при използването на нашата интернет платформа www.magiangelova.bg.

 

 

ОБЩА  ИНФОРМАЦИЯ

АДМИНИСТРАТОР:

Вашите данни се обработват от „МАГИ-22“ ЕООД, ЕИК: 200626294 със седалище и адрес на управление: гр. София 1415, община Столична, район „Витоша“, кв. Драгалевци, ул. „Христина Морфова“ № 59.

Основната търговска дейност на „МАГИ-22“ ЕООД е провеждане на психологически консултации и психодиагностика на личността, индивидуална и групова психотерапия, разработване на методики и програми за оптимизиране на процесите в областта на психотерапията.

Контактна информация за връзка с „МАГИ-22“ ЕООД, гр. София:

 Адрес: гр. София 1415, община Столична, район „Витоша“, кв. Драгалевци, ул. „Христина Морфова“ № 59.

 имейл адрес: info@magiangelova.com

 телефони:  +359 2 437 3491; мобилен тел.: +359 885 70 03 77

за Великобритания: +447832299483 

ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ:

„МАГИ-22“ ЕООД, в качеството си на администратор на лични данни /АЛД/, прилага изцяло принципите на законосъобразност, добросъвестност, прозрачност, конфиденциалност и съотносимост при обработката на лични данни, съгласно нормативните разпоредби в областта на защитата на личните данни на физическите лица, между които и Регламент (ЕС) 2016/679  на Европейския Парламент и на Съвета от 27 април 2016 година и Закона за защита на личните данни.

Категориите лични данни обработвани от „МАГИ-22“ ЕООД са ограничени до минимално необходимия обем за постигане на целите, за които се обработват, поддържат се в актуален вид, и се съхраняват за период, не по – дълъг от необходимото съгласно закона.

Съгласно определението на чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679, под „лични данни“ се разбира всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице („субект на данни“) или физическо лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече специфични признаци, например: име, адрес, имейл адрес, IP адрес и други.

ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ, СЕ ОБРАБОТВАТ ЗА ЛЕГИТИМНИ ЦЕЛИ:

В процеса на осъществяване на търговската си дейност,  „МАГИ-22“ ЕООД, обработва лични данни на физически лица:

 • за изпълнението на договор за предоставяне на стока и/или услуга, по който субектът на данните е страна, или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор.
 • на законово основание, и за спазване на нормативно установени задължения, които се прилагат спрямо администратора с разпоредбите например на ТЗ, КТ, ДОПК, КСО и други.
 • за целите на легитимните си интереси на АЛД, освен когато пред такива интереси преимущество имат интересите или основните права и свободи на субекта на данните, които изискват защита на личните данни.
 • на основание свободно, доброволно и информирано, предоставено съгласие на субектите на лични данни за постигане на конкретни и законосъобразни цели, например директен маркетинг.

  КАТЕГОРИИ ЛИЧНИ ДАННИ ОБРАБОТВАНИ ОТ „МАГИ-22“ ЕООД ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ ПЛАТФОРМАТА – www.magiangelova.bg:

 • Статистически: IP-адрес, посетени страници, разгледани обекти и оферти, идентификатори – съхранени в „бисквитки“ локално при потребителя, информация за браузъра /операционната система/.
 • Персонални: потребителско име и/или имейл адрес, имена, адрес за доставка, телефон и други при необходимост. Информацията се използва за изпълнение на договор и за осъществяване на обратна връзка с Вас, като потребител.
 • Информация за маркетингови цели: потребителско име и/или имейл адрес, и/или друга информация за контакт, при предварително, изрично и информирано съгласие на субекта.

Обработваната информация за физически лица се съхранява в срокове определени съобразно нормативните изисквания.

ОБРАБОТВАНЕ НА ДАННИ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ ПЛАТФОРМАТА www.magiangelova.bg, ПРИ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ НА ИМЕЙЛ АДРЕС И/ИЛИ ПРИ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ.

   Молим преди да предприемете действия за контакт с нас в електронна среда, да се запознаете внимателно с настоящата Политика за поверителност. 

Молим да имате предвид, че посетител, се явява всяко лице заредило www.magiangelova.bg в уеб браузъра си.

  Информираме Ви, че в случаите, когато посетите интернет платформата www.magiangelova.bg и/или се регистрирате, и/или изпратите заявка, запитване, и/или имейл до нас, Вие по собствена инициатива и желание, доброволно предоставяте на „МАГИ-22“ ЕООД, отнасящата се до Вас информация, и се съгласявате информацията да бъде обработвана с цел – сигурност и защита на софтуерната среда и под разбиране за обратна връзка с Вас, и/или изпълнение на договор.

  Събиране и обработване на лични данни при посещение на нашата интернет платформата:

Когато посетите нашата интернет платформа – www.magiangelova.bg., „МАГИ-22“ ЕООД събира единствено данни за Вас, които Вашият браузер прехвърля на нашия сървър, и които са технически необходими.

Посещавайки интернет платформата, на лицензиран сървър се съхраняват данни за отворените от Вас, като посетител страници, оферти и ценови предложения, датата на посещение, IP-адрес, и други оперативни данни, с основна и единствена цел – сигурност и защита на софтуерната среда. Набраната информация е максимално анонимизирана и не би могла да доведе до индивидуализиране на физическо лице.

Заличаваме набраните данните, когато тяхното съхранение не е повече необходимо, освен ако е налице законово задължение за съхранение или с оглед изтичането на давностни срокове.

Вход в профил:

Когато се регистрирате като потребител на нашата интернет платформа, Вие имате възможност да закупите наши продукти и/или услуги, да пишете отзиви, да създавате списък с любими продукти, да получавате актуални предложения, както и да получавате в бъдеще съобщения с персонализирано съдържание, базирано на Вашето поведение. В този случай, имате възможност чрез нарочен клик да приемате, Вашите данни да се съхраняват и използват за целите на пазарни проучвания и реклама. Така можем да ви изпращаме персонализирани съобщения относно нашите продукти и услуги.

С персонална парола за достъп до Вашите регистрационни данни разполагате само Вие. Достъп до данните имат единствено администраторите на уебсайта с цел неговото администриране, правилно функциониране и съобразяване със законовите изисквания.

Регистрираните потребители имат възможност да дават оценки и отзиви за продукти, услуги, както и други оценки в обхвата на предлаганото на интернет платформата в съответствие с правилата за използване. Във взаимен интерес е потребителите да имат възможност да споделят независимото си мнение относно продуктите. Коментарите не се преглеждат преди публикуването им. Запазваме си правото да изтриваме коментари в случай на нецензурно или незаконосъобразно съдържание.

Ако оставите Вашите препоръки за „МАГИ-22“ ЕООД на www.magiangelova.bg, техните метаданни се запазват за срок от 5/пет/ години, след, което се изтриват автоматично. Възможно е Вашите препоръки да се проверяват чрез автоматизирана услуга за откриване на спам.

Прехвърляме събраните данни на вътрешен отдел за обработване, както и на външни доставчици на услуги  (например: доставчици на хостинг, счетоводство, IT поддръжка) в изпълнение единствено на конкретните цели на обработване. С оглед осигуряване на подходящи гаранции ние се уверяваме и/или се споразумяваме изрично с нашите външни доставчици на услуги, съгласно чл. 28 и чл. 46 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Вашите данни ще бъдат изтрити веднага щом пожелаете това, освен ако не противоречи на законови изисквания за тяхното съхранение или определени давностни срокове. За да изтриете данните си, моля, влезте в клиентския си профил и извършете процеса по отказ или ни изпратете своя отказ от съгласие за обработване на данните по имейл. При липса на законови пречки ние изтриваме Вашите лични данни в предвидените за това срокове.

Осъществяване на комуникация в електронна среда, регистриране на заявка:

В случаите на комуникация или взаимодействие с нас,  посредством електронна поща или формите за контакт на нашата интернет платформа, Вие споделяте с нас Ваши данни, като електронен адрес,  име, телефонен номер, адрес за доставка и други. Предоставените от Вас данни се съхраняват и използват от нас, с цел обратна връзка, да отговорим на Вашите въпроси, запитвания или за целите на бизнес кореспонденция, както и за изпълнение на договор. Ние заличаваме данните, събрани във връзка с това, когато тяхното съхранение не е повече необходимо, освен ако е налице законово задължение за съхранение или с оглед изтичането на давностни срокове.

Когато обработваме данни, събрани в хода на комуникация, ние имаме легитимен интерес да обработваме данните съобразно законовите изисквания, за вътрешно потвърждаване или във връзка с Вашето запитване и/или поръчка.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА БИСКВИТКИ

Когато посещавате и използвате нашата интернет платформа, на Вашият компютър или мобилно устройство се съхраняват бисквитки. „Бисквитките“ са малко количество данни, които интернет платформата www.magiangelova.bg съхранява на Вашият компютър или мобилно устройство. Използваме „бисквитки“ във връзка с функционирането на интернет платформата.

„Бисквитките“ служат за разграничаване на потребители и сесии, за определяне на нови сесии, при регистрация, за съхраняване източника на трафик и начина, по който е достигнат сайта.  Използваме „бисквитките“ за събиране на обобщени данни за трафика на интернет платформата и нейното взаимодействие с други платформи, с цел оптимизиране на нейната работа и защити.

Може да настроите браузера си така, че на Вашето устройство да не могат да се запазват бисквитки и/или всеки път да бъдете питани дали сте съгласни да бъдат активирани бисквитки. Също така, можете по всяко време да изтривате бисквитки, които са били активирани. Може да разберете подробно как става това от функцията за помощ във Вашия браузер.

Моля, имайте предвид, че общото деактивиране на бисквитки може да доведе до ограничения във функционалността на нашия уебсайт.

Интернет платформата www.magiangelova.bg използва следните бисквитки:

 • Задължително необходими бисквитки /бисквитки свързани с ефективността на сайта/:

Задължително необходимите бисквитки гарантират функции, без които не можете да използвате по предназначение нашата интернет платформа.  Цялата информация, която се съхранява в тези бисквитки се връща към www.magiangelova.bg.

Използването на задължително необходимите бисквитки от www.magiangelova.bg е възможно без Вашето съгласие и/или разрешение, и съответно не могат да се активират или деактивират поотделно. Вие обаче можете да деактивирате тези бисквитки във Вашия браузер по всяко време, което ще Ви възпрепятства да видите или използвате изцяло www.magiangelova.bg.

Например: cfduid – се използват за идентифициране на отделни клиенти зад споделен IP адрес и за прилагане на настройките за сигурност към клиента; PHPSESSID – сесийна бисквитка, позволява няколко запитвания към сървъра да бъдат съотнесени към една сесия. Съдържа само позоваване на сесия, съхранена на уеб сървъра. В браузъра на потребителя не се съхранява информация и тази „бисквитка“ може да се използва само в текущата сесия.

 • Бисквитки за функционалност и изпълнение:

Бисквитките за функционалност позволяват на нашата интернет платформа да съхранява вече предоставена от Вас информация и настройки, и съответно да Ви предложи подобрени и по-персонализирани функции на базата на тази информация. Тези бисквитки събират и съхраняват само анонимна информация, и не са в състояние да проследят Вашите движения в други интернет платформи.

Бисквитките за изпълнение събират информация относно това как се използва нашата интернет платформа с цел повишаване на нейната конкурентоспособност, съдържание и функционалност. Тези бисквитки позволяват да се определи кои подстраници от платформата се посещават и от кое съдържание потребителите се интересуват най-много. Записват се броя посещения на дадена страница, броя на достъпени подстраници, времето, прекарано на нашата интернет платформа, последователността на посещаваните страници, функционалността на търсачката, държавата, региона и, ако е приложимо, града, от който се достъпва интернет платформата.  Записва се броя и съотношението на мобилните устройства, през които се използва www.magiangelova.bg. Това ни дава възможност да адаптираме съдържанието на www.magiangelova.bg към нуждите на нашите потребители и да оптимизираме нашето предлагане. Моля, да имате предвид, че Вашия IP адрес, се обработва технически, автоматично се превръща в анонимен, което не позволява профелиране на потребители.

Например: -ga,  бисквитките се използват от Google Analytics, за статистическа информация с цел извършване на анализ на броя потребители, посетили сайта за даден период от време, най-разглеждани страници, време на разглеждане, тип устройство, и други. Относно бисквитките, които генерира Google Analytics може да се информирате тук https://policies.google.com/privacy.

Може да промените настройките на тези бисквитки по всяко време.

 • Препратки към социални мрежи:

На нашата интернет платформа са инсталирани препратки /плъгини/ към социални мрежи: Facebook, YouTube, Linkedin и Istangram. По този начин Ви даваме възможност за взаимодействие със социалните мрежи и с други потребители, за да можем да подобрим предлаганото от нас и да го направим по-интересно за Вас като потребител. Препратките са маркирани с логото на съответната социална мрежа.

При посещение на www.magiangelova.bg няма автоматично предаване на данни към изброените социални мрежи. Данни се предават на социалните мрежи само ако активно натиснете съответния бутон на съответната социална мрежа. В този случай, Вашият браузер стартира връзка със сървърите на социалната мрежа. Кликвайки върху съответния бутон (напр. „Предай”, „Сподели” или „Сподели с приятели”), Вие се съгласявате, че Вашият браузер да създаде връзка към сървърите на съответната социална мрежа и ще предаде данни за използването на сайта към съответния оператор на социалната мрежа и обратно. Нямаме влияние върху естеството и обхвата на данните, които се събират от социалните мрежи при такива случаи.

Доставчиците на социални мрежи съхраняват събраните относно Вас данни като потребителски профили и ги използват за целите на реклама, пазарно проучване и/или ориентиран към търсенето дизайн на уебсайта си.

За повече информация относно целта и обхвата на събиране на данни и тяхното обработване от доставчика на социални мрежи, моля, разгледайте политиките за поверителност и защита на данните на тези доставчици. По този начин ще получите пълна информация за Вашите права в това отношение, както и възможните настройки за защита на Вашата поверителност.

Видеа в YouTube

В www.magiangelova.bg сме интегрирали видеа от YouTube, които се съхраняват на http://www.youtube.com и могат да се пускат директно от нашата интернет платформа. Видеата са интегрирани в „режим за разширена защита на данните”. На YouTube не се предава информация за Вас като потребител, при условие, че Вие не кликнете върху видеата, за да ги гледате.

В тази връзка пълна информация относно целта и обхвата на събиране и обработване на данни можете да получите от политиката за поверителност на YouTube. В нея ще откриете и допълнителна информация относно Вашите права и опциите за настройки за защита на Вашата поверителност.

 • „Лог“ файлове:

Интернет платформата www.magiangelova.bg, събира данни в „лог“ файлове. Тази информация съдържа: вашето IP, кой браузер ползвате, вида на операционната Ви система, данни кога сте посетили нашата интернет платформа, посетените страници.

Информация за IP – адреси, с цел индивидуализация на потребителя, ще бъде предоставена единствено на оправомощени държавни органи в изпълнение на закона.

Посочената по – горе информация отнасяща се до Вас, се пази на лицензиран сървър с контролиран режим на достъп.

   Моля да имате предвид, че когато ползвате линк, който Ви препраща в друга интернет платформа или социална мрежа, последните ползват собствени „бисквитки“ и политики за сигурност, над които „МАГИ-22“ ЕООД няма контрол.

   Настоящите Политики за поверителност не покриват препратките в интернет платформата www.magiangelova.bg към други уебсайтове. Отново Ви препоръчваме да прочетете декларациите за поверителност на другите уебсайтове, които посещавате.

  МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА НА ВАШИТЕ ДАННИ

„МАГИ-22“ ЕООД, като отчита естеството, обхвата, контекста и целите на обработването, както и рисковете с различна вероятност и тежест за Вашите правата и свободи, е въвело подходящи технически и организационни мерки, които системно подобрява и актуализира, за да гарантира и да осигури максимална защита на обработваните лични данни.

Използваните от „МАГИ-22“ ЕООД програмни продукти са съобразени с актуалните нормативни изисквания за защита на личните данни и осигуряват ефективен контрол и защита от неправомерен достъп. Осъществява се системно сканиране за зловреден софтуер Внедрена е система от организационни и административни мерки, за гарантиране на постоянна поверителност и устойчивост на услугите при обработване.

Прилагат се съвременни методи и средства за защита при пренасяне на информацията, надеждна и защитена идентификация и автентификация на изпращача и на получателя на информацията, и осигуряване на конфиденциалност и интегритет на пренасяната информация.

Цялата отнасящата се до Вас информация се намира зад защитени мрежи и е достъпна само за ограничен брой наши служители, които имат специални права за достъп.  Обработващите лични данни за „МАГИ-22“ ЕООД са запознати с нормативната уредба в областта на защита на личните данни и правилата за неразгласяване на лични данни, и строго спазване на мерките за защита.  Служителите обработващи лични данни поемат задължение за конфиденциалност и неразпространение на лични данни.

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ НА ТРЕТИ ЛИЦА:

„МАГИ-22“ ЕООД не предоставя данни на трети лица, с изключение на случаите, когато:

 • Вие лично сте предоставили изричното си съгласие за това;
 • Съществува изискване за предоставяне на информация от легитимни контролни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство, имат право да изискват и събират такава информация и ние сме задължение да я предоставим по силата на закона;

ПОВЕРИТЕЛНОСТ И КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

„МАГИ-22“ ЕООД, ДЕКЛАРИРА, че гарантира на субектите на лични данни, спазване на политика на конфиденциалност и неразпространяване на лични данни. Обработваните лични данни няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън предвидените в закона и/или договора условия. При спазване на действащото законодателство „МАГИ-22“ ЕООД използва личните данни на субектите единствено и само за целите, предвидени в договора и/или по начин съвместим с тях.

  ВАШИТЕ ПРАВА ПО ОТНОШЕНИЕ НА ОБРАБОТВАНИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

     В качеството Ви на субекти на лични данни, имате право по всяко време на обработването да поискате от „МАГИ-22“ ЕООД,  информация и достъп до обработваната по отношение на Вас информация.

Имате право по всяко време на обработването да поискате коригиране, изтриване, ограничаване или изтриване на обработваните по отношение на Вас данни.

  Можете да упражните правата си, като подадете писмено заявление до „МАГИ-22“ ЕООД на адрес: гр. София 1415, община Столична, район „Витоша“, кв. Драгалевци, ул. „Христина Морфова“ № 59.

   Можете да се свържете с Нас и на имейл адрес:   info@magiangelova.com

   телефони:  +359 2 437 3491; мобилен тел.: +359 885 70 03 77

   за Великобритания: +447832299483

Можете да упражните правата си като депозирате писмено Заявлението за достъп до лични данни до администратора. Следва да депозирате заявлението лично или, чрез изрично упълномощено от Вас лице, освен ако специален закон не предвижда друго. Заявлението следва да съдържа: данни, които Ви идентифицират, като субект на данните /три имена, качество и други/; описание на искането; предпочитана форма за предоставяне на достъпа до лични данни; подпис; дата и адрес за кореспонденция и връзка с Вас. Заявлението се завежда в регистър.

Вашето заявление, ще бъде разгледано от оправомощен представител на „МАГИ-22“ ЕООД, който ще Ви отговори в срок не по – късно от 30 /тридесет/ дни. Отговорът ще Ви бъде съобщен по подходящ начин, както и писмено.

Имате право по всяко време на обработването да оттеглите предоставено от Вас съгласие за обработване на данни, при условие, че липсва друго основание за законосъобразно обработване. Необходимо е да ни информирате, за това на имейл адрес: info@magiangelova.com.

В случаите, когато лични данни са предоставени от субект на данни на „МАГИ-22“ ЕООД, без основание и/или в противоречие с целите и принципите по обработване на данни, „МАГИ-22“ ЕООД ги връщат незабавно или ги изтрива, или унищожава в срок от един месец от узнаването.

В случаите, когато данните не са получени от субекта на лични данни, за който се отнасят, „МАГИ-22“ ЕООД информира субекта за: данните идентифициращи администратора и координати за връзка с него; целите, срока и правното основание на обработването; за категориите предоставени данни и техния източник; за получателите, на които ще бъдат предоставени; както и за правото на субекта на достъп, коригиране, ограничаване или изтриване на неговите лични данни.

В качеството си на субекти на лични данни, имате право на възражения и жалби във връзка с обработването и съхраняването на отнасящата се до Вас информация, пред Комисията за защита на личните данни, която е надзорен орган в Република България, както и пред компетентните съдебни органи. 

 СЪГЛАСЯВАЙКИ СЕ С НАСТОЯЩИТЕ ПОЛИТИКИ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ПРОЗРАЧНОСТ ВИЕ ИЗРИЧНО ДАВАТЕ СЪГЛАСИЕТО СИ ДА ОБРАБОТВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ.

Запазваме правото си да променяме настоящите Политики за поверителност и прозрачност.

По смисъла на настоящите  Политики:

Субект на лични данни“ е всяко, физическото лице, за което се отнасят личните данни, и което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци

Администратор на лични данни“ е „МАГИ-22“ ЕООД, гр. София;

Лични данни“  всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице („субект на данни“) или физическо лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече специфични признаци, например: име, адрес, имейл адрес, IP адрес и други;

Обработване на лични данни“ е всяка операция или съвкупност от операции, които Дружеството извършвана по отношение на лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или неавтоматични средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, възстановяване, консултиране, употреба, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване, блокиране или унищожаване и др.;

Съгласие на физическо лице” е всяко свободно изразено, конкретно и информирано волеизявление, с което субекта на лични данни, за който се отнасят личните данни, недвусмислено се съгласява те да бъдат обработвани

„МАГИ-22“ ЕООД, гр. София

 

Select your currency
BGN Български лев